Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Składki

Uchwała nr 1/09/11 Zarządu Okręgu PZW w Krośnie z dnia 7 września 2011 r. w sprawie wysokości okręgowych składek na ochronę i zagospodarowanie wód w 2012 r.

Składki | 2012-04-24 | Publikujący: Okręg PZW w Krośnie

Obowiązuje również Uchwała nr 2/10/10

Zarządu Okręgu PZW w Krośnie z dnia 15 października 2010 r.

w sprawie zasad połowu ryb w wodach okręgu krośnieńskiego od 2011 r.

Wody ogólnodostępne :

  

Członkowie PZW:

 

1. Składka roczna:

 • podstawowa pełna - 180 zł,
 • ulgowa dla członków rezygnujących z wędkowania na wodach górskich - 120 zł

2. Zasady stosowania ulg i zwolnień:

 • członkowie PZW Okręgu Krosno odznaczeni „złotą odznaką PZW z wieńcami” są 
  zwolnieni ze składek na ochronę i zagospodarowanie wód,
 • członkowie PZW Okręg Krosno odznaczeni „srebrną lub złotą odznaką PZW”, a także
  członkowie Związku w wieku powyżej 65 lat mężczyźni, 60 lat kobiety oraz zrzeszona w PZW młodzież szkolna i studencka w wieku od 16 do 24 lat, są uprawnieni do 50% ulgi w składce na ochronę i zagospodarowanie wód. Członkowie
 • uczestnicy są zwolnieni z opłat egzaminacyjnych i opłaty wpisowego,
 • członkowie innych okręgów są zwolnieni ze składki w takiej wysokości jak ustalił to macierzysty Okręg na zasadzie wzajemności,
 • młodzież szkolna i studencka w wieku od 16 do 24 lat, jest zwolniona z opłat  
  egzaminacyjnych.

3. Składka roczna dla członka - uczestnika  - 50 zł.

      Składka okręgowa wniesiona przez uczestnika upoważnia go do wędkowania na wodach 

      ogólnie dostępnych w całym kraju.

4. Składka okresowa jeden dzień na wodach górskich - 40 zł,

5. Składka okresowa jeden dzień na wodach nizinnych - 30 zł,

6. W razie rezygnacji z ulgi na wody nizinne ustala się składkę uzupełniającą do składki

podstawowej pełnej w kwocie 60 zł bez zastosowania ulg i zwolnień.

 

Niezrzeszeni i cudzoziemcy:

7.    Opłata okresowa jeden dzień na wodach górskich - 70 zł,

8.    Opłata okresowa jeden dzień na wodach nizinnych - 50 zł,

 

9.    Wniesienie składki rocznej podstawowej pełnej upoważnia wędkarza do połowu w obwodach rybackich wymienionych w Informatorze Wód Krainy Pstrąga i Lipienia w czasie 40 dni wędkowania dowolnie wybranych w ciągu roku kalendarzowego, za który składka została wniesiona.

10.  Za dzień wędkowania uważa się każdy dzień kalendarzowy, w którym wędkarz rozpoczął połów, wpisując uprzednio datę wędkowania do Rejestru Połowu.

11.        Wraz z potwierdzeniem wniesienia składki w legitymacji członkowskiej, wędkarz otrzyma Zezwolenie na Połów oraz Rejestr Połowu z rubrykami obejmującymi 40 dni – dokument przewidziany do rozliczenia wykorzystanych dni wędkowania w wodach „górskich” oraz ewidencji zabranych z łowisk ryb. Rejestr Połowu jest drukiem ścisłego zarachowania, a fakt jego wydania zostanie odnotowany w specjalnie prowadzonym zestawieniu wydanych Rejestrów przez skarbnika koła przyjmującego składkę i wydającego Rejestr. Wydanie Rejestru Połowu zostanie również odnotowane w legitymacji członkowskiej przez wpisanie daty wydania i numeru Rejestru. Zwrócenie Rejestru zostanie potwierdzone w sposób analogiczny.

12.        Po wykorzystaniu składki rocznej wędkarz może wykupić składkę okresową 1-dniową.

13.        Wymieniona w pkt. 9 liczba dni wędkowania dotyczy wyłącznie wędkowania w wodach „górskich” okręgu metodą spinningową i muchową z użyciem sztucznych przynęt i sztucznych much. Dzień wędkowania na inne metody i przynęty niż sztuczna przynęta i sztuczna mucha w wodach „górskich” gdzie takie inne metody i przynęty są dopuszczone – należy zarejestrować w odrębnym Rejestrze Połowu obejmującym wody nizinne.

14.        Rozliczenie wykorzystania limitu dni wędkowania prowadzi się przez wpisanie daty w odpowiedniej rubryce Rejestru Połowu na wody górskie przed rozpoczęciem wędkowania w każdym dniu. Po wykorzystaniu przez wędkarza limitu 40 dni wędkowania lub po zakończeniu roku kalendarzowego uprawnienia do wędkowania wynikające z wniesienia składki wygasają, a Rejestr Połowu traci ważność i podlega zwrotowi.

15.        Po wpisaniu w Rejestrze Połowu daty wędkowania i/lub zabranej ryby nie wolno dokonywać zmian ani poprawek. Wszelkie błędy dokonane przy wypełnianiu Rejestru Połowu obciążają dokonującego wpisu. Poprawianie wpisów w Rejestrze Połowu spowoduje unieważnienie rubryki w którą wpis został dokonany. Poprawny wpis należy dokonać w rubryce niżej.

16.        Utrata Rejestru Połowu przez wędkarza, niezależnie od przyczyny, powoduje wyczerpanie limitu dni wędkowania w wodach „górskich” okręgu, związanego z wniesioną składką roczną.

17.        W przypadku ujawnienia braku aktualnego wpisu w rejestrze lub dokonania w nim niedozwolonych zmian lub poprawek sporządzona zostanie notatka służbowa i przekazana do sądu koleżeńskiego.

18.        Składki roczne wymienione w pkt.1 mogą być wnoszone przez wędkarzy członków PZW nie będących członkami okręgu krośnieńskiego osobiście w kołach PZW okręgu krośnieńskiego i punktach sprzedaży opłat. Możliwa jest również wpłata przekazem pocztowym lecz wówczas należy zaopatrzyć się osobiście w Zezwolenie na Połów oraz Rejestr Połowu w kołach PZW okręgu krośnieńskiego lub punktach sprzedaży opłat.

19.        Niezrzeszeni i cudzoziemcy opłaty za wędkowanie wnoszą jedynie w wyznaczonych punktach sprzedaży.

 

 

Uchwała nr 2/10/10

Zarządu Okręgu PZW w Krośnie z dnia 15 października 2010 r.

w sprawie zasad połowu ryb w wodach okręgu krośnieńskiego od 2011 r.

 

Od 1 stycznia 2011 roku obowiązują następujące uregulowania zasad połowu ryb w wodach okręgu krośnieńskiego:

1.      Wprowadza się miesięczny limit połowu pstrąga i lipienia. Wędkarz może zabrać nie więcej niż 7 szt. pstrągów i lipieni łącznie w czasie miesiąca kalendarzowego, przy zachowaniu obowiązującego limitu dziennego według Informatora wód „górskich” (nie dotyczy łowisk specjalnych gdzie obowiązują inne regulaminy).

2.     Łączny dzienny limit połowu ryb łososiowatych i lipienia we wszystkich wodach okręgu wynosi 2 szt. (nie dotyczy łowisk specjalnych gdzie obowiązują inne regulaminy).

3.     Ryby łososiowate złowione we wszystkich wodach okręgu, inną metodą niż „sztuczna przynęta” należy natychmiast uwolnić (nie dotyczy łowisk specjalnych gdzie obowiązują inne regulaminy).

4.     Wprowadza się obowiązek stosowania podczas wędkowania w wodach „górskich” okręgu haczyków i kotwic bezzadziorowych lub pozbawionych zadzioru. Ten obowiązek nie dotyczy połowu na inne metody i przynęty niż sztuczna przynęta i sztuczna mucha w wodach górskich gdzie te metody i przynęty są dopuszczone. Używanie do połowu przynęt sztucznych i sztucznych much innych niż wymienione wyżej spowoduje konsekwencje regulaminowe.

5.     Zakazuje się stosowania jakichkolwiek wskaźników brań, indykatorów itp. przy połowie na sztuczną muchę. Zestaw może zawierać jedynie linkę oraz przypon (można stosować łączniki linki z przyponem nie zmieniające wyporności zestawu).

6.     Wprowadza się możliwość połowu na 2 wędki na zb. Myczkowce przy zastosowaniu innych metod połowu niż sztuczna przynęta, na części zalewu od końca miejscowości Bóbrka do tamy w Myczkowcach.

7.     Połów ryb na wodach górskich odbywa się od świtu do kalendarzowego zachodu słońca.

8.     Wymiar ochronny szczupaka i sandacza wynosi 50 cm (nie dotyczy łowisk specjalnych gdzie obowiązują inne regulaminy).

9.    Wprowadza się zakaz połowu metoda trollingową na zbiorniku Solina w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca.

10.  Wprowadza się zakaz połowu na żywca lub martwa rybkę w „porze nocnej” (od zachodu do wschodu słońca) na zbiornikach zaporowych okręgu w miesiącu maju.

11.  Utrzymuje się odcinki specjalne: na rzecze Wisłoka od ujścia rzeki Ropy do mostu w Krajowicach oraz rzece Wisłok od zapory wodnej w Sieniawie do mostu drogowego w Besku z zakazem zabierania ryb łososiowatych i lipienia, bez dodatkowych opłat.

12.  Użytkownik rybacki wydający zezwolenie na połów ryb może w trakcie sezonu wprowadzić zmiany w zasadach połowu ryb ze względu na nieprzewidziane okoliczności np. zatrucia wód, powódź itp..

 

Pozostałe uregulowania zasad połowu ryb zawarte są w:

1.     Ustawie Prawo Wodne,

2.     Ustawie o Rybactwie Śródlądowym,

3.     Rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

4.     Informatorze Wód Krainy Pstrąga i Lipienia PZW,

5.     Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb PZW.

 

 

UCHWAŁA NR 6/02/11 ZO PZW KROSNO

z dnia 15-02-2011 r.

uzupełniająca zasady połowu ryb w wodach okręgu krośnieńkiego w 2011 roku

 

 

1. Wprowadza się  na odcinku rzeki San od ujścia Hoczewki do ujścia Osławy od dnia 1 czerwca do 31 grudnia 2011 zakaz zabierania złowionych lipieni.

2. Złowione, przeznaczone do zabrania ryby łososiowate należy natychmiast wpisać do rejestru. Pozostałe ryby – po zakończeniu wędkowania.

 

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.